Fluvius subsidie

Subsidie aanvraag benodigdheden

 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als het gebouw aangesloten werd op het distributienet na 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend vóór die datum, of als het gebouw niet op het openbare net is aangesloten
 • Het volledig ingevulde excelbestand ‘verlichting’. Indien op papier aangevraagd, een afdruk van het volledig ingevulde excelbestand ‘verlichting’. Wanneer de aanvraag via e-mail wordt opgestuurd, het volledig ingevulde excelbestand ‘verlichting’ digitaal toevoegen
 • Een kopie van alle facturen. Deze bevat het streefvermogen inclusief de gerelateerde randapperatuur zoals berekend in het ingevulde excelbestand ‘verlichting’ (uitgedrukt in Watt) en het jaarlijks aantal branduren (totaal: op vol of gereduceerd vermogen). Let op, enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag. De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je facturen:
  – Adres waar de relighting uitgevoerd is
  – De leverings- en plaatsingsdatum
  – Het merk, type en vermogen van de gebruikte verlichtingstoestellen
  – Het merk en type van de daglichtsturing als dit van toepassing is
  – Het merk en type van de gebruikte afwezigheidsdetectie als dit van toepassing is
  – De kostprijs van het materiaal en de plaatsing
 • Foto’s van de nieuwe verlichtingsinstallatie (is incl. Foto’s van de detectoren of sturing) met vermelding van de datum
 • Een lichtberekening van de nieuwe installatie die de volgende elementen bevat:
  – Een beschrijving van elk type ruimte (oppervlakteberekening van muren, plafond en vloer én gekozen reflectiecoëfficiënten) alsook een beschrijving van alle taak- oppervlaktes (type, oppervlakte en reflectiecoëfficiënt) en de gebruikte behoudsfactor
  – De gemiddelde verlichtingssterkte (uitgedrukt in Lux) op de gekozen taakoppervlakken
  – Per ruimte een aparte lichtstudie en apart rekenblad. Verkrijgbaar via Alp Green Solutions.
  – Een bewijs dat de nieuwe verlichtingstoestellen een ENEC keuring hebben of in de EU gecertificeerd zijn voor elektrische veiligheid door een geaccrediteerd keuringsorganisme. Verkrijgbaar via Alp Green Solutions. De CE-markering is geen keurmerk, maar is steeds verplicht
  – Een grondplan van het gebouw waar de oude verlichtingsinstallatie werd vervangen, met aanduiding van de betrokken oppervlaktes en aanduiding van plaats detectoren
  – Een technische fiche van de gebruikte verlichtingstoestellen (inclusief randapparatuur indien aanwezig), daglichtsturing en afwezigheidsdetectie (of grondige motivatie)


Subsidie berekeningen

De premie voor relighting wordt als volgt berekend:

S = 100 euro x (1 + (2 – (Pi /Ps ))) x Ps x 0,0015

Waarin:

 • S het premiebedrag is, uitgedrukt in euro en na toepassing van de formule verder wordt beperkt tot € 15.000
 • Pi het geïnstalleerd systeemvermogen van de vernieuwde verlichtingsinstallatie is, uitgedrukt in Watt
 • Ps het maximum toegelaten vermogen is, uitgedrukt in Watt. Ps wordt automatisch berekend in het berekeningsblad.

• Als de nieuwe verlichtingsinstallatie uitgerust is met daglichtsturing (dimmen of schakelen), wordt de premie als volgt vastgesteld:

S = 150 euro x (1 + (2 – (Pi/Ps))) x Ps x 0,0015

Waarin:

 • S het premiebedrag is, uitgedrukt in euro en na toepassing van de formule verder wordt beperkt tot € 20.000
 • Pi het geïnstalleerd systeemvermogen van de vernieuwde verlichtingsinstallatie is, uitgedrukt in Watt
 • Ps het maximum toegelaten vermogen is, uitgedrukt in Watt. Ps wordt automatisch berekend in het berekeningsblad.

Het geïnstalleerd vermogen van de installatie (Pi) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan het streefvermogen van de installatie (Ps) zoals berekend in het excelbestand ‘verlichting’.

De premie bedraagt maximum 15 000 euro (zonder daglichtsturing) of 20 000 euro (met daglichtsturing) en wordt beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw.


Fluvius subsidie voorwaarden

 • De relighting moet door een aannemer uitgevoerd worden om een premie te krijgen. De aannemer vult een attest in met de technische gegevens van de verlichting. Onder relighting wordt verstaan het volledig demonteren en afvoeren van zowel de bestaande lampen als de bestaande armaturen, de uitvoering van een lichtstudie waarin de nieuwe verlichtingsinstallatie volledig wordt berekend in een ruimte ingetekend volgens de realiteit, en het installeren van een volledig nieuwe verlichtingsinstallatie conform de uitgevoerde lichtstudie. Alle andere vormen van aanpassingen aan de verlichtingsinstallatie komen niet in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend voor de binnenverlichting van gebouwen, anders dan woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006 of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006. Nieuwbouw bij bestaande gebouwen van vóór 2006, waarvan de Stedenbouwkundige vergunning dateert of gebouwd is na 1 januari 2006, komt ook niet in aanmerking. (Deze nieuwe gebouwen waren vóór 2006 ook niet aangesloten op het net).
 • Deze premie is niet van toepassing voor buitenverlichting; ook niet bv. buiten onder een luifel van een gebouw.
 • Per ruimte kan slechts één premieaanvraag ingediend worden. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de twee jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur). De datum van je eindfactuur ligt tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.
 • De verlichtingstoestellen, vermeld op de factuur, moeten identiek zijn aan de verlichtingstoestellen in de lichtberekening.
 • Nieuwe verlichtingstoestellen moeten een ENEC keuring dragen of in de EU gecertificeerd zijn voor elektrische veiligheid door een geaccrediteerd keuringsorganisme. De CE-markering volstaat niet. 
 • Behoudens grondige motivatie, is een vorm van afwezigheidsdetectie verplicht, waarbij de verlichtingsinstallatie wordt uitgeschakeld of teruggedimd. 
 • Fotometrische data van de verlichtingstoestellen moeten op eenvoudig verzoek kunnen worden bezorgd.
 • Voor de verlichtingssterkte van werkplekken en sportveldtoepassingen (binnenverlichting) moet steeds voldaan worden aan de eisen vermeld in de norm NBN EN 12464-1 en NBN EN 12464-2, dan wel NBN EN 12193.

Let op!

Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Fluvius contact opnemen met de aannemer die de installatie plaatst. Als deze niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag of de geldende voorwaarden, heeft Fluvius het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de gebruikte toestellen, materialen en resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe